100,00

Kategórií:
  • CPU: 8 vCore
  • RAM: 32 GB
  • DISK: 600 GB SSD
  • BACKUP: 1000 GB
  • TRAFFIC: 30 TB
  • NET: 1 IPv4 + 1 IPv6 (/64)