Všeobecné podmienky poskytovania hostingových a dalších súvisiacich služieb spoločnosti dob s.r.o.

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Spoločnosť dob s.r.o., je poskytovateľom hostingových a ďalších súvisiacich služieb (ďalej tiež len „Služba“ alebo „Služby“), ktorých presný popis sa nachádza v cenníku poskytovaných služieb na webe spoločnosti.

  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

  3. Zaplatením ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP, cenníkom a reklamačným poriadkom Poskytovateľa.

 2. Definícia pojmov
  1. Zmluva o poskytovaní hostingových a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná zmluva, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Služby Poskytovateľa.

  2. Za Zmluvu sa považuje aj cenová ponuka vytvorená Poskytovateľom („Cenová Ponuka“) na základe požiadaviek a potrieb Užívateľa.

  3. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy („Objednávky“) v podobe nevyplneného formulára môže byť umiestnený na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.

  4. Zmluva o poskytovaní iných služby na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa alebo Užívateľa, a to predovšetkým v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje Zmluva o poskytovaní hostingových a ďalších súvisiacich služieb. Na zmluvný vzťah, založený takouto zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak. Pokiaľ sa v týchto VOP uvádza pojem „Zmluva“, myslí sa tým i zmluva, uzatvorená podľa tohto bodu VOP.

  5. Individuálne dojednanie je osobitná dohoda o poskytovaní Služby v odlišných kvalitatívnych a kvalitatívnych parametroch a sankciách za ich nedodržanie. Na uzatvorenie takéhoto dojednania nie je zo strany Užívateľa právny nárok.

  6. „VOP“ sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli v zmluve inak.

  7. Poskytovateľom je spoločnosť dob s.r.o.

  8. Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy.

  9. Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva poskytované Služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti alebo podniku.

  10. Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi, spĺňajúcemu stanovené podmienky, bezplatne. K cene je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby.

  11. Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny, údaj o tom, ako si Užívateľ môže vyžiadať informácie o prípadných zľavách z Ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. Jednotlivé ceny v Cenníku sú vždy uvádzané bez DPH i vrátane DPH za mernú jednotku.

  12. Hostingovou službou sa rozumie najmä poskytovanie služieb využívajúcich servery a prostriedky Poskytovateľa a služby s tým súvisiace, ako sú služba webhostingu, elektronickej pošty, registrácie domén druhej úrovne, virtuálnych serverov, prenájmu serverov a podobne.

  13. Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.

  14. Dočasné prerušenie poskytovania Služby je úkon Poskytovateľa, ktorý dočasne znemožní Užívateľovi využívanie Služby za podmienok ustanovených týmito VOP.

  15. Helpdesk označuje centrum zákazníckej starostlivosti, ktoré poskytuje Užívateľovi technickú podporu a prijíma jeho reklamácie, sťažnosti, žiadosti a iné podania.

  16. Warezom sa rozumie nelegálne nadobudnutý alebo ponúkaný softvér alebo dátový súbor obsahujúci dielo chránené právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva (napr. knihy, filmy, hudbu), nelegálne nadobudnuté alebo ponúkané prístupové práva na využitie softvéru či návody na nelegálne získanie softvéru alebo iných dát.

 3. Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy
  1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

  2. Zmluva môže byť uzatvorená písomne, vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo akceptovaním Cenovej Ponuky.

  3. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Služby na základe preddavkovej faktúry vystavenej Poskytovateľom, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. V prípade poskytnutia bezplatnej Služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.

  4. Zmluva uzatvorená akceptovaním Cenovej Ponuky nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Služby na základe preddavkovej faktúry vystavenej Poskytovateľom.

  5. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.

  6. Minimálna doba, na ktorú je možné uzavretie Zmluvy na poskytnutie konkrétnej Služby, je uvedená pri jednotlivých Službách v Cenníku, spravidla sa jedná o kalendárny mesiac.

  7. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Užívateľovi hostingové a ďalšie súvisiace služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach alebo v Cenníku.

  8. Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.

  9. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.

  10. Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) Užívateľom do Objednávky, možno opraviť dodatočnou úpravou objednávky.

 4. Práva a povinnosti Poskytovateľa
  1. Poskytovateľ umožní Užívateľovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho internetového servera a/alebo aplikácií a ďalších služieb v rozsahu uvedenom v Zmluve. Server Poskytovateľa je umiestnený v housingovom centre tretej osoby ako subdodávateľa Poskytovateľa.

  2. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ povinný najmä:

   1. zabezpečovať funkčnosť servera;

   2. pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera;

   3. vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní Služby;

   4. vykonávať plánované preventívne odpojenie poskytovanej Služby s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardvéru, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia servera (ďalej len „odstávka Služby“);

   5. vopred informovať o plánovanej odstávke Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých Užívateľov;

   6. plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP;

   7. oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu – najmenej však 24 hodín vopred – prípadné plánované obmedzenia, prerušenia alebo zmeny v poskytovaní Služby alebo plánované opatrenia prevádzkované v sieti Internet a na Zariadeniach Poskytovateľa alebo tretej osoby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie Služby;

   8. poskytovať Užívateľovi pomoc a technickú podporu prostredníctvom helpdesku.

  3. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:

   1. informovať Užívateľa o prekročení obmedzení ním objednanej Služby a navrhnúť mu prechod na vhodnejšiu Službu ak prekročenie obmedzení trvá dlhšie ako jedno Zúčtovacie obdobie

   2. obmedziť alebo prerušit poskytovanie Služby ak prekročenie obmedzení ním objednanej Služby trvá dlhšie ako jedno Zúčtovacie obdobie alebo ak využívanie systémových prostriedkov pridelených Užívateľovi ohrozuje stabilitu, výkon alebo dostupnosť serverov Poskytovateľa;

   3. dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia čiastočne prerušiť poskytovanie Služby pri podozrení na zneužitie služby treťou osobou (napr. pri zasielaní spamu);

   4. dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil svoje povinnosti uvedené v Zmluve alebo týchto VOP, až do okamihu, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava;

   5. odstrániť zo svojich zariadení všetky dáta týkajúce sa Užívateľa a Užívateľovej domény, pokiaľ Užívateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP;

   6. dočasne obmedziť veľkosť vyhradeného diskového priestoru pre Užívateľa, prenosové rýchlosti pre Užívateľa alebo iné činnosti Užívateľa na zariadeniach Poskytovateľa na určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou Užívateľa dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Poskytovateľa, jeho subdodávateľov alebo činností ostatných užívateľov;

   7. uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu so súhlasom a v súčinnosti pôvodného a nového Užívateľa až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči Poskytovateľovi. Na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Užívateľ právny nárok;

   8. zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Služby, ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany Užívateľa, pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady na strane Užívateľa alebo pokiaľ Užívateľ s týmito dodatočnými nákladmi súhlasil alebo o zavedenie dodatočného spôsobu ochrany Služby požiadal;

   9. zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) Užívateľovi (ďalej len „zúčtovacie obdobie“);

   10. vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;

   11. informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);

   12. jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní Služby;

   13. v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia na nevyhnutnú dobu prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby;

   14. odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne alebo trvalo pozastavené.

 5. Práva a povinnosti užívateľa
  1. Užívateľ je oprávnený najmä:

   1. využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom;

   2. žiadať vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom, o vrátenie ktorej Užívateľ požiada Poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia poskytovania Služby, alebo na predĺženie doby poskytovania Služby o 1 deň za každé prerušenie poskytovania Služby v predplatenom období zavinené Poskytovateľom alebo jeho subdodávateľom, ktoré trvalo dlhšie ako 15 minút, pokiaľ sa nedohodli inak;

   3. obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na helpdesk,

   4. na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné;

   5. využívať poskytnutý vzdialený prístup za účelom umiestnenia resp. aktualizácie web stránky alebo spravovania sprístupnených aplikácií.

  2. Užívateľ je povinný najmä:

   1. v prípade prekročenia obmedzení ním objednanej Služby, zmeniť objednanú Službu na Službu, ktorá viac zodpovedá jeho potrebám;

   2. na zariadeniach Poskytovateľa neumiestňovať bez predchádzajúceho súhlasu:

    • erotický a pornografický materiál (obrázky, videá a podobne);

    • obsah nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie;

    • dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním;

    • download servery;

    • nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja a poskytovania tretím osobám;

    • chat servery;

    • servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);

    • servery preťažujúce databázové systémy;

    • servery obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi);

    • servery nadmerne zaťažujúce linku;

    • servery porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;

    • akékoľvek servery, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií;

    • dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.

   3. platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;

   4. neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;

   5. oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu helpdesku alebo prostredníctvom užívateľského web rozhrania sprístupneného Poskytovateľom prostredníctvom siete Internet pre Službu ( ďalej len „administrátorské rozhranie Služby“):

    • zmeny Kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

    • všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

    • bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;

   6. nevyužívať diskový priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s www stránkou Užívateľa, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi Užívateľmi;

   7. nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;

   8. využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.

  3. Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.

 6. Služba „Registrácia domény“ – Práva a povinnosti
  1. Poskytovateľ sprostredkováva registráciu domény u správcu príslušnej národnej alebo nadnárodnej domény. Registrácia národných alebo nadnárodných domén sa spravuje pravidlami a podmienkami príslušného národného alebo nadnárodného správcu domény, platnými v čase registrácie pre príslušnú doménu. Užívateľ je povinný sa s týmito pravidlami a podmienkami oboznámiť a uzatvorením zmluvy s Poskytovateľom sa ich zaväzuje dodržiavať. Poskytovateľ nezodpovedá za zmenu týchto pravidiel a podmienok ani za iné konanie správcu domény alebo za škody, ktoré môžu byť v tejto súvislosti spôsobené Užívateľovi.

  2. Poskytovateľ zabezpečí vykonanie registrácie a prevádzku voľnej domény bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebráni prekážka na strane Užívateľa alebo na strane tretej osoby. Prekážkou na strane tretej osoby sa rozumie najmä vlastníctvo ochrannej známky treťou osobou zhodnej alebo zameniteľnej s registrovanou doménou, zhodnosť alebo zameniteľnosť obchodného mena alebo názvu tretej osoby s registrovanou doménou alebo iná právna alebo faktická prekážka na strane Poskytovateľa, Užívateľa alebo tretej osoby, ktorá objektívne bráni registrácii domény. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť registrovanie domény na svoje meno alebo na meno Užívateľa v prípade, že má vedomosť o tom, že názov domény je zhodný s obchodným menom, názvom alebo ochrannou známkou tretej strany alebo inak porušuje práva tretích osôb.

  3. Registráciu vykoná Poskytovateľ až po pripísaní úhrady Užívateľa za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Poplatky za registráciu domény sú zverejnené v Cenníku Poskytovateľa na jeho webovej stránke alebo dostupné na požiadanie. Zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok Užívateľa na úspešnú registráciu domény. O výsledku registračného procesu je Užívateľ informovaný Poskytovateľom až po jeho ukončení. V prípade, že sa z dôvodov na strane správcu domény alebo Poskytovateľa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, Užívateľ má právo požiadať o registráciu inej domény alebo o vrátenie Ceny za registráciu domény v plnej výške. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škody alebo ušlý zisk, ktoré mu vzniknú v dôsledku úspešnej či neúspešnej registrácie domény alebo v priamej súvislosti s nimi.

  4. Zrušiť objednávku na registráciu môže Užívateľ len do okamihu, kým nie je Poskytovateľom uhradený poplatok za jej registráciu príslušnému správcovi domény. Po odvedení poplatku nemôže Užívateľ žiadať o vrátenie poplatku.

  5. Užívateľ si je vedomý, že úspešným zaregistrovaním domény u správcu príslušnej národnej alebo nadnárodnej domény na ním určené obdobie stráca právo na odstúpenie od Služby „Registrácia domény“. Doména zostáva registrovaná na predplatené obdobie na Užívateľa alebo pokiaľ bola doména registrovaná na Poskytovateľa s prednostným užívacím právom Užívateľa, na Poskytovateľa. Právo na odstúpenie od súvisiacich služieb zostáva nedotknuté.

  6. Užívateľ môže požiadať o zmenu registrátora domény spôsobom podľa príslušných pravidiel a podmienok správcu domény. Poplatok účtovaný správcom domény za zmenu registrátora domény je Užívateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi alebo novému registrátorovi domény v závislosti od pravidiel zmeny registrátora domény u príslušného správcu domény.

  7. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Užívateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Užívateľom. Za porušenie vlastníckych práv Užívateľom k obchodnému menu alebo názvu inej právnickej osoby alebo k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Užívateľa, ktoré sú obchodnými menami alebo ochrannými známkami iných oprávnených držiteľov alebo inak porušujú práva tretích osôb, nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť. Túto zodpovednosť znáša v plnom rozsahu Užívateľ.

  8. V prípade mimosúdneho, rozhodcovského alebo súdneho uplatnenia nároku treťou osobou na doménu („Posudzovaná Doména“), ktorá bola registrovaná v mene Poskytovateľa s prednostným užívacím právom Užívateľa, je Užívateľ upozornený e-mailom alebo telefonicky na možné porušovanie práv tretej osoby a na skutočnosť, že došlo k uplatneniu nároku voči Poskytovateľovi na doménu treťou osobou. Užívateľ je v takomto prípade povinný v lehote 3 dní odo dňa oznámenia tejto skutočnosti požiadať Poskytovateľa o prevod domény na svoje meno alebo na inú tretiu osobu. Poskytovateľ tejto žiadosti vyhovie neodkladne po splnení pravidiel a podmienok príslušného správcu domény a oznámení potrebných osobných údajov Užívateľa alebo tretej osoby, na ktorú má byť doména prevedená a prevedie doménu na Užívateľa alebo túto tretiu osobu.

  9. Pokiaľ Užívateľ nepožiada o preregistrovanie Posudzovanej Domény v stanovenej lehote, alebo pokiaľ nie je možné Užívateľa zastihnúť na známych kontaktoch, má sa za to, že Užívateľ sa vzdal prednostného užívacieho práva k danej doméne a Poskytovateľ je oprávnený:

   1. uzavrieť s treťou osobou mimosúdnu dohodu o urovnaní alebo inú dohodu, alebo

   2. vzdať sa domény v prospech tretej osoby , t.j. previesť doménu na osobu, ktorá si uplatnila nárok na Posudzovanú Doménu, alebo

   3. previesť doménu na inú tretiu osobu podľa svojho uváženia, alebo

   4. vykonať iné opatrenia alebo inak naložiť s doménou tak, aby nedošlo k vzniku škody na strane Poskytovateľa.

  10. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený vykonať akékoľvek opatrenia na zabránenie vzniku škody na strane Poskytovateľa z dôvodu uplatnenia takéhoto nároku treťou osobou a v záujme a s cieľom vyhnúť sa súdnemu sporu. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktoré spôsobí Užívateľovi postupom podľa tohto bodu VOP.

  11. Pokiaľ po uplatnení nároku Užívateľa na Posudzovanú Doménu, nie je možné túto doménu previesť doménu na Užívateľa alebo tretiu osobu z dôvodu vydania predbežného opatrenia súdom alebo rozhodcom (rozhodcovským súdom) alebo z dôvodu zablokovania možnosti prevodu domény správcom domény podľa jeho pravidiel alebo z iného dôvodu, a Užívateľ má záujem o ďalšie prednostné užívanie domény a jej ochranu pred nárokmi tretej osoby, je Užívateľ povinný uzatvoriť s Poskytovateľom osobitnú písomnú dohodu („Dohoda o Posudzovanej Doméne“) o financovaní mimosúdnych rokovaní, súdneho alebo rozhodcovského konania, v ktorej sa Užívateľ v súvislosti so sporom o doménu voči Poskytovateľovi zaviaže:

   1. uhrádzať v mene Poskytovateľa a v lehotách, dojednaných v dohode, náklady mimosúdnych rokovaní, súdneho alebo rozhodcovského konania, najmä trovy konania, pozostávajúce zo súdnych alebo rozhodcovských poplatkov, náklady na zabezpečenie dôkazu, znalecké posudky, odborné vyjadrenia a iné náklady konania, trovy právneho zastúpenia právnym zástupcom z radov advokátov, vybraným Užívateľom a ak si Užívateľ právneho zástupcu nevyberie do 7 dní odo dňa oznámenia o uplatnení nároku treťou osobou, vybraného Poskytovateľom;

   2. v prípade neúspechu v súdnom alebo rozhodcovskom konaní uhradiť trovy konania a trovy právneho zastúpenia protistrany uložené podľa právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu Poskytovateľovi;

   3. uhradiť náhradu škody, ušlý zisk alebo iné nároky, priznané podľa právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu Poskytovateľovi;

   4. poskytnúť Poskytovateľovi všetku požadovanú a potrebnú súčinnosť k uplatneniu alebo obhajobe práva Poskytovateľa alebo Užívateľa k doméne.

   5. V prípade úspechu Poskytovateľa v spore o doménu vydá Poskytovateľ vymožené nároky po odpočítaní oprávnených nákladov Poskytovateľa Užívateľovi.

  12. Pokiaľ Užívateľ odmietne uzatvoriť Dohodu o Posudzovanej Doméne, je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa svojho uváženia v zmysle týchto VOP.

 7. Odstúpenie od zmluvy
  1. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14-tich pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  2. Odstúpením Užívateľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil vrátane nákladov, ktoré Užívateľ vynaložil v súvislosti s objednaním Služby.

 8. Zmena Služby
  1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.

  2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo prostredníctvom helpdesku.

  3. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená prostredníctvom elektronickej pošty na ním uvedenú e-mailovú adresu. So zmenou Cenníka musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia Užívateľa o tejto zmene elektronickou poštou na ním uvedenú e-mailovú adresu. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.

  4. Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Užívateľ uviedol v administrátorskom rozhraní Služby.

  5. V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo okamžite odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

 9. Trvanie a zánik Zmluvy
  1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

  2. Zmluva zaniká:

   1. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,

   2. písomnou dohodou zmluvných strán,

   3. odstúpením od Zmluvy,

   4. výpoveďou,

   5. zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

  3. Užívateľ môže okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade:

   1. zmien zmluvných podmienok podľa VOP v lehote tam uvedenej,

   2. ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby po čas dlhší ako 0,4% v príslušnom zúčtovacom období;

   3. ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu Služby v určenom čase.

  4. Poskytovateľ môže okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:

   1. sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;

   2. Užívateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie,

   3. Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v týchto VOP;

   4. Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,

   5. Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.

  5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

  6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 31 dní do konca mesiaca v ktorom bola výpoveď preukázateľne doručená druhej strane.

  7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

  8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

  9. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve alebo v identifikačných údajoch administrátorského rozhrania Služby.

 10. Cena za Službu a platobné podmienky
  1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému Užívateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť Služieb alebo všetky Služby po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezplatne. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Užívateľ právny nárok.

  2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa.

  3. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v Cenníku uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred.

  4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie.

  5. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

  6. Účastník je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní.

  7. Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi vo výške 0,1 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.

  8. Užívateľ má právo na vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom, s výnimkou nevyhnutnej doby prerušenia poskytovania Služby v odôvodnených prípadoch. O vrátenie pomernej časti Ceny musí Užívateľ požiadať Poskytovateľa najneskôr do jedného mesiacov po dni prerušenia poskytovania Služby. V prípade, že k neposkytovaniu Služby došlo hoci aj čiastočne zavinením Užívateľa, čo aj nedbalostným, má Užívateľ právo len na pomernú časť Ceny v závislosti od miery svojho zavinenia. V prípade, že neposkytovanie Služby bolo zavinené v celom rozsahu Užívateľom, nemá Užívateľ nárok na vrátenie akejkoľvek časti Ceny.

  9. Časť Ceny na vrátenie sa vypočíta ako časť mesačného poplatku násobená súčtom dĺžky takých období v zúčtovacom období zaokrúhleným na celé dni smerom nahor. Poskytovateľ môže namiesto vrátenia pomernej časti Ceny predĺžiť Užívateľovi predplatené obdobie poskytovania Služby a to o 1 deň za každé prerušenie poskytovania Služieb zavinené Poskytovateľom alebo jeho subdodávateľmi trvajúce dlhšie ako 15 minút, pokiaľ prerušenie trvalo dlhšie ako 0,4% celkového času poskytovania Služieb v príslušnom zúčtovacom období.

  10. Užívateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak Službu využívali iné osoby ako Užívateľ. V prípade neoprávneného využívania Služby inými osobami ako Užívateľ, je Užívateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú Poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania Služby Poskytovateľom na základe oznámenia Užívateľa o zneužití Služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť poskytovanie Služby bez zbytočného odkladu po oznámení.

 11. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby – Reklamácia
  1. Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený v reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa a je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa.

  2. Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu, chatu alebo iným on-line spôsobom nie je reklamáciou.

 12. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov
  1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing) Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

  2. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

  3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

  4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

  5. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.

  6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

 13. Voľba práva, riešenie sporov
  1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

  2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).

  3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 108/2000 Z.z, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.

  4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde Poskytovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení.

 14. Zodpovednosť zmluvných strán
  1. Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu web stránok Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah web stránok, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb Poskytovateľa podľa týchto VOP Užívateľom. Užívateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Užívateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané písomne, elektronicky prostredníctvom administrátorského rozhrania Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.

  2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom Užívateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku Poskytovateľa spôsobenú treťou osobou, ktorej Užívateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

  3. Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.

  4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Užívateľovi alebo tretím osobám.

  5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Užívateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na www stránku Užívateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.

  6. Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  7. Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 Zákona o elektronickom obchode.

 15. Komunikácia medzi zmluvnými stranami
  1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne).

  2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Konfiguračné rozhranie je vždy prístupné cez určenú webovú stránku Poskytovateľa.

  3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.

  4. Užívateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade že do 14 dní od úhrady nedôjde k označeniu faktúry v administrátorskom rozhraní Služby do stavu „ZAPLATENÉ“, Užívateľ musí informovať Poskytovateľa o úhrade a poskytnúť informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu).

 16. Spoločné ustanovenia
  1. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou, týmito VOP a Cenníkom.

  2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej faktúry za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.

  3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

  4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

  5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

  6. Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v elektronickej forme a prístupné Užívateľovi na základe jeho žiadosti.

  7. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj so sídlom Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

 17. Záverečné ustanovenia
  1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

  2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.

  3. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 1. 2017.