10,00

Kategórií:
  • CPU: 1 vCore
  • RAM: 1 GB
  • DISK: 25 GB SSD
  • BACKUP: 50 GB
  • TRAFFIC: 2 TB
  • NET: 1 IPv4 + 1 IPv6 (/64)